REGULAMIN PROJEKTU PROMOCYJNEGO „ KLUBOWA NOC „

1. WSTĘP

Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały stworzone w oparciu o ustawodawstwo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiot Regulaminu stanowią zasady uczestnictwa w projekcie promocyjnym „ Klubowa Noc” Każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. DEFINICJE

Klubowa Noc – projekt promocyjny polegający na tym, że w tym samym czasie, w wielu miastach w Polsce, będą się odbywać imprezy składające się na projekt.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady uczestnictwa w projekcie promocyjnym „ Klubowa Noc”

Sieć sprzedażowa – miejsca, w których można będzie nabyć bilet uprawniający do uczestnictwa w projekcie „ Klubowa Noc”

Uczestnik – osoba biorąca udział w projekcie promocyjnym „ Klubowa Noc”

Klub – podmiot gospodarczy trudniący sie profesjonalnie organizowaniem imprez, w należącym do niego lokalu, biorący udział w projekcie „Klubowa Noc”.

Organizator – Klubowa.pl Sp. z o.o.

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU „KLUBOWA NOC”

Termin:

9 lutego 2018 – Poznań
9 marca 2018 - Bydgoszcz
13 kwietnia 2018 - Warszawa

Miejsce imprezy: kluby biorące udział w akcji w Poznaniu, Bydgoszczy i Warszawie.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ KLUBOWA NOC”

Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie promocyjnym „ Klubowa Noc” i przebywające na terenie obiektów, w których odbywają się imprezy zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu. Organizator projektu jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a szczególności zachowania się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Kluby zachowują prawo do przeprowadzenia własnej selekcji gości. Uczestnik imprezy musi liczyć się z możliwością nie wpuszczenia go do danego lokalu mimo posiadania ważnego biletu lub opaski, ze względu na nieodpowiedni strój, zachowanie lub stan wskazujący na spożycie alkoholu bądź środków odurzających. Zakazuje się wstępu na obiekty / Kluby (tereny imprez) osobom:

o wnoszącym środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osobom wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki,
o zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, iż próbują wnieśćo wyżej wymienione środki lub przedmioty),
o poniżej 18 roku życia
o nie posiadających ważnego biletu wstępu, które nie zakupiły go w przedsprzedaży lub w dniu imprezy.

Z obiektów / Klubów zostaną usunięte osoby, które:

o zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
o pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty

Podstawą uczestnictwa w imprezie jest posiadanie specjalnej opaski. Ma ona charakter biletu wstępu i będzie wydawana przy dokonaniu zapłaty za wstęp do jednego z Klubów biorących udział w projekcie „ Klubowa Noc” lub za okazaniem biletu wstępu dostępnego w sieciach sprzedażowych. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia osoby mającej zerwaną, odklejoną bądź uszkodzoną opaskę. Osoby obecne na w/w obiektach zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych. Szczególnie działania służb porządkowych (ochrony) określa wewnętrzny regulamin każdego z Klubów.

W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji. Każdy Klub ma prawo do nie wpuszczenia osoby bez podania przyczyny. W dzień imprezy obowiązuje selekcja właściwa dla każdego z Klubu, także ze względu na wiek. Uczestnicy projektu „ Klubowa Noc” przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Klubu, biorącego udział w projekcie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz transmitowania, rozpowszechniania lub przekazywania głosu i wizerunku Uczestnika w programach przedstawiających projekt „ Klubowa Noc”. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone - tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ,ZNiL z dn. 15.05.1998 w sprawie poziomu hałasu w środowisku(Dz. U. Nr 66, poz. 436).

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia Uczestnik powinien :

o natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
o unikać paniki,
o stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
o kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
o nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy projektu „ Klubowa Noc” przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników projektu. Każde podjęte działanie, przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez Organizatora lub Służbę Porządkową, podlega karze grzywny do 5000 złotych oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy. W stosunku do wnoszących niedozwolone przedmioty, orzeczony będzie ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.